Werkbezoek Patient Journey Windesheim Jan en Henk

8 juli 2023

Minor/uitstroomprofiel Ervaringsdeskundigde

Door Jan Breukelman:

Dinsdagmiddag 13 juni waren Henk Leemhuis en ik (Jan Breukelman) namens de participatieraad Hardenberg bij de Patiënt Journey 24 uurs Jeugdzorg op het Windesheim in Zwolle. Patiënt Journey volgt een patiënt gedurende de reis, die ze in de zorg heeft gevolgd of nog volgt, met de bedoeling om beter te begrijpen hoe patiënten het zorgproces en de omgang met de organisaties en of instellingen beleven en ervaren. Ik werd ingedeeld in een groepje van zeven mensen vanuit allerlei verschillende disciplines. Eén van hen is een student van Windesheim, die een minor doet als ervaringsdeskundige (vanaf nu student genoemd; naam bij de redactie bekend), de hoofdpersoon van vanmiddag:

De student is 22 jaar oud. Ze istudeert Social Work aan Windesheim Zwolle en volgt de module ervaringsdeskundigheid. Ze is bekend met eetproblematiek en zelfbeschadiging/suïcidaliteit. Ze heeft ervaring met verschillende vormen van (gesloten) jeugdzorg, ziekenhuisopnamen en jeugdpsychiatrie.  Zij leidt inmiddels een normaal studentenleven en vindt het belangrijk dat je een kind nooit opgeeft, want ondanks dat het soms onmogelijk lijkt, is het dat niet.   

Onderstaande foto geeft weer met welke instanties deze student te maken gehad heeft. Zoals je ziet, heeft ze een lange reis gemaakt. De omcirkelde instanties zijn de meest impactvolle ervaringen voor haar.  

Het verhaal van deze student is indrukwekkend. Het is bijzonder, dat ze dit zo goed kan vertellen en geeft een unieke inkijk in hoe die hele tijd voor haar geweest is.  Wij, als groep hebben geprobeerd verbeterpunten aan te wijzen in de reis van deze student. De gesloten setting (OGH) was bijv. voor haarverschrikkelijk en zelfs traumatisch. Wij, uiteraard met behulp van haar, die heel goed kon reflecteren, hebben geprobeerd verbeterpunten in het hele proces te benoemen. Wij vonden er elf. Zelf vond ik de reis, die de ouders van haar met haar hebben gemaakt, bijna ondragelijk en leek mij zeker niet vol te houden. Al met al een heel indrukwekkend verhaal, die ik meeneem in mijn werk binnen de participatieraad.

Henk Leemhuis:

Patiënt journey met ervaringsdeskundigen omtrent 24-uurs jeugdzorg opvoeding .

Vanuit  de participatieraad bestaat behoefte om kennis te nemen van hoe bij mensen (patiënten) die met het sociaal domein in aanraking komen hun problemen ontstaan, welke weg (journey) ze afleggen, welke instanties er bij betrokken raken en hoe we van de ervaringen kunnen leren zodat we nog bete afgestemde zorg kunnen bieden.

Twee leden van de participatieraad hebben op 13 juni deelgenomen aan een interessante middag met ervaringsdeskundigen omtrent de 24-uurs jeugdzorg. Na een korte inleiding werden er drie groepen gevorm waar telkens één ervaringsdeskundige aan gekoppeld was. Deze ervaringsdeskundigen waren studenten Social Work van Windesheim die binnen hun studie een minor ervaringsdeskundigen volgen. De studenten zijn daadwerkelijk ervaringsdeskundigen want hebben allemaal een ervaring op het gebied van mishandeling, misbruik.

De studenten vertelden over hun reis, de aanleiding, daar waar hulpverlening werd ingeschakeld en hoe dit is ervaren. Zeer schokkende verhalen van jonge mensen die op zeer jonge leeftijd deze ervaringen moesten meemaken en de rol van zowel de dader, maar ook de enorme versnippering van de hulpverlening kwam uitvoerig aan bod.

Tijdens het vertellen en de vragen werd door de deelnemers een samenvatting gemaakt, waarbij in kaart werd gebracht hoe het proces is gelopen. Wie er waren betrokken, wat de beleving van de deskundige was. Daarna is er uitvoerig gediscussieerd over verbeterkansen en hoe dit meetbaar te maken.

De ervaringsdeskundigen geven allemaal aan dat ze een regisseur missen, nauwelijks samenwerking tussen instanties, te hoge verwachtingen en onduidelijkheid. Er wordt veel verscholen achter rapportages, vragenlijsten maar echte aandacht ontbreekt. 

Een indrukwekkende middag, waar veel kennis is vergaard en waar we hebben kunnen leren dat luisteren naar verhalen essentieel is om een mening te vormen over de casuïstiek.  

Meer nieuws