Portefeuille: Mantelzorg

Karin van der Haar

Valentijn ten Katen

Valentijn ten Katen werkt als onafhankelijk cliëntenondersteuner voor mensen met een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) bij MEE IJsseloevers; het kenniscentrum dat ondersteuning biedt aan individuele mensen en hun netwerk en aan organisaties die zich willen inzetten voor een inclusieve samenleving. Daarnaast maakte ze ook ruim 4,5 jaar deel uit van het Samen Doen Team Zuid van de gemeente Hardenberg.

Valentijn:

Als lid van de Participatieraad Hardenberg kunnen we meedenken over het beleid van de gemeente op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Drie wetten die van grote invloed zijn op de mate waarin inwoners daadwerkelijk kunnen meedoen in de samenleving en de uitvoering ervan ligt bij de gemeenten. De gedachte hierachter is dat zij beter weten wat hun inwoners nodig hebben. Als Participatieraad zorgen wij dat de gemeente Hardenberg dit ook daadwerkelijk weet en geven hierover gevraagd en ongevraagd advies.

Binnen de raad richt ik me op mantelzorg; er wordt vaak een groot beroep gedaan op mantelzorgers en de meeste mensen vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. Maar wie zorgt er dan voor de mantelzorger? Daar maak ik me hard voor.’

Portefeuille onderwerpen

Balans mantelzorg
Het is een hectische tijd als je naaste ongeneeslijk ziek is. Veel mantelzorgers komen niet aan zichzelf toe. Dit platform biedt je handige oefeningen en nuttige informatie om balans in je leven te krijgen of te behouden
https://balans.mantelzorg.nl/
Overbelaste mantelzorgers in Overijssel

Veel signalen komen van overbelaste mantelzorgers. Door het personeelstekort in de zorg wordt steeds vaker een beroep op hen gedaan. Wachtlijsten, uitgestelde behandelingen, tekort aan huishoudelijke hulpen, de thuiszorg die op het laatste moment afbelt; zijn veel genoemde oorzaken. De cliëntondersteuners van Zorgbelang (clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl) kunnen samen met cliënten en mantelzorgers nog wel zoeken naar oplossingen, maar soms wordt het allemaal teveel voor de mantelzorger.

Gelukkig zijn er diverse mooie lokale initiatieven die zich richten op het voorkomen of wegnemen van de overbelasting maar nog te vaak worden de mantelzorgers zelf niet betrokken bij deze initiatieven. Het zijn de mantelzorgers en de zorgvrijwilligers zelf die het beste weten welke problemen zij tegen komen en wat mogelijke oplossingen zijn. Elke gemeente en elke zorginstelling dient mantelzorgers actief te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van hun mantelzorgbeleid!

https://balans.mantelzorg.nl/

Mantelzorg – wat is dat nou precies

De definitie mantelzorg in de WMO luidt:
‘Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale
relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep’.

Het gaat dus om hulp aan een naaste, die hulp nodig heeft als gevolg van ouderdom, ziekte of een beperking. De zorg wordt onbetaald, niet uit hoofde van een beroep en ongeorganiseerd gegeven (dit laatste onderscheidt mantelzorg van vrijwilligerswerk) en is gericht op vergroten van zelfredzaamheid/participatie. Mantelzorg gaat de gebruikelijke zorg van huisgenoten aan elkaar te boven. Bij mantelzorg heb je het dus altijd over boven-gebruikelijke zorg.

Gemeente Hardenberg - Mantelzorg

Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of kennis die langdurig of vaak voor zijn naaste zorgt. Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven.

Mantelzorgwaardering

Jaarlijks is er een waardering vanuit de gemeente Hardenberg, een mantelzorgwaardering. Als mantelzorger kan je in aanmerking komen voor zo’n waardering. Er zitten wel voorwaarden aan.  Voorwaarde om in aanmerking te komen voor die waardering is dat de mantelzorger langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week zorg verleent aan een inwoner van Hardenberg.

Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering? Mail of bel naar mantelzorgwaardering@hardenberg.nl  of  14 0523.

Steunpunt Mantelzorg Hardenberg

Soms is mantelzorg best zwaar. Weet dat u als mantelzorger ook ondersteuning kunt vragen. Er zijn in de gemeente Hardenberg diverse ondersteuningsmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld terecht bij een medewerker van Samen doen of het Steunpunt Mantelzorg van Carinova. Carinova organiseert ook een aantal keren per jaar bijeenkomsten voor mantelzorgers en jonge mantelzorgers. Hierover kunt u contact met Carinova opnemen.

https://www.mantelzorgondersteuningcarinova.nl