Portefeuille:
Ouderen

Evert Mulder

Adrie Bruin

Woonplaats: Slagharen

Adrie Bruin is gepensioneerd, en heeft een brede achtergrond, tijdens zijn lange loopbaan in de zorgsector opgedaan. Hij werkte respectievelijk als Administrateur, Hoofd Personeel & Organisatie, Algemeen Directeur en Bestuurder in Verpleeghuizen en Thuiszorginstellingen.
Na zijn pensionering in 2014 is Adrie geschoold in de Medezeggenschap Zorg, en is hij lid geweest van Cliëntenraden in Verpleeghuizen voor Ouderenzorg, Thuiszorginstellingen en Ziekenhuis Hardenberg. Nu is hij nog Voorzitter van Cliëntenraad Beter Thuis Wonen en lid van de Cliëntenraad ouderenzorg Baalderborg Groep. Landelijk geeft hij Medezeggenschapsadvies aan Cliëntenraden en Bestuurders van Zorginstellingen. Het bijhouden van Wet en Regelgeving van Zorgwetten, en specifiek de ouderenzorg, zoals Wlz, is zijn grote hobby.

Adrie:

De Participatieraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het beleid van de Gemeente. Als lid van de raad, waar ik erg trots op ben, kan ik hierdoor invloed uitoefenen op dit beleid en ik denk dat mijn kennis, achtergrond en uitgebreid netwerk daarbij van meerwaarde zijn. Daarnaast zijn de ideeën en meningen van onze inwoners binnen
Hardenberg voor mij zeer belangrijk!

Ik vind kwaliteit van leven van senioren, en dat ben ik zelf ook, een belangrijk aandachtspunt; ouderen moeten in mijn optiek op een zo volwaardig mogelijke manier kunnen blijven deelnemen aan onze samenleving.

De maatschappelijke problemen, zeker voor kwetsbare ouderen, stapelen zich helaas op. De vergrijzing komt op ons af, waardoor er minder vrijwilligers voor de leuke dingen beschikbaar zijn, en de kwaliteit van zorg en leven wellicht minder gaan worden. Ook op het gebied van welzijn, wonen, veiligheid, mobiliteit, technologie digitale communicatie en eenzaamheid hebben ouderen het veelal moeilijk.

Binnen de Participatieraad Hardenberg wil ik de belangen van Ouderen behartigen. Dit doe ik door mij telkens goed te laten informeren over alle zaken betreffende de Ouderen binnen onze Gemeente, en knelpunten binnen de Raad bespreekbaar te maken.

Als portefeuillehouder Ouderen mag u altijd contact met mij opnemen voor nader overleg of informatie.

Portefeuille onderwerpen

(bank)fraude en ouderen

Maak het oplichters niet te makkelijk. Hier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden, met als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.

  • Meekijken bij pinnen
  • Babbeltrucs
  • Hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp)
  • Phishing
  • Spoofing

https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid